вторник, 10 март 2015 г.

ВАЛИДАЦИЯ НА ДАННИ

1.       Валидация на данни
Под валидация на данни се разбира още проверка на данните.
Чрез тази функция можем да дефинираме ограничения за това, какви данни може или би трябвало да се въведат в клетката.
Опциите за проверка се намират в:
   Data / Data Validation / Data Validation / Settings

                                      
                                    


1.1. Валидация на данни

                                             
                                          

2.       Задаване на съобщение при проверка на данните
Data / Data Validation / Data Validation / Input Message

Snimka na data validation unput messeges

                                          3.Задаване на съобщение при грешка
                                         Data / Data Validation / Data Validation / Error Alert
                                      
                                           

                    
                             
                               
понеделник, 9 март 2015 г.

ПОСТОЯННО ЗАГЛАВИЕ. БЕЛЕЖКИ ПОД ЛИНИЯ. СПИСЪЦИ. МНОГОКОЛОНЕН ТЕКСТ. ИЗЧИСЛЕНИЯ В ТАБЛИЦИ

1.       Постоянно заглавие
А) същност – текст, който еднократно се записва от потребителя, а програмата автоматично го поставя на всяка страница в документа.
Б) вмъкване на постоянно заглавие
          Insert / Header & Footer:
   - Header в горната част на страницата;
    - Footer в долната част на страницата;
    - Edit Header/Footer – редактиране на постоянното заглавие;
    - Remove Header / Footer премахва постоянното заглавие.

2.       Бележки под линия
А) същност – пояснителен текст, препрадка, който обяснява или допълва значението на дума;
Б) вмъкване на бележки под линия
     References / Insert Footnotes:
     - Insert Footnote – пояснителният текст се разполага в края на документа;
       - Insert Endnote – пояснителният текст се разполага в края на страницата след наборния текст.

2.1.  Бележки под линия
В) форматиране на бележки под линия –
Footnotes - накрая на страницата /Bottom of page/ и под   текста /Below text/
-    Endnotes - накрая на документа /End of document/ и в края   на секция в документа /End of section/
-    Number Format - формат на номерата /арабски, римски    цифри, латински, български букви и т. н./
-          Symbol - избор на символ, ако
     номерирането се прави не с числа, а
      със знаци
-          Start at - откъде да се стартира
      номерирането
-          Numbering - номерирането на
бележките под линия може да
продължи след      номерацията от
предната страница или да бъде
различно за всяка секция


             


3.       Списъци
4.       А)същност – отделни редове, които са обозначени с номерация или други символи;
5.       Б) видове
6.             - номерирани – отделните
7.        редове са отбелязани с цирфи
8.         Home/Paragraph/Numbering

Snimka na numbering library

3.1. Списъци
—           Дефиниране на нов формат за номерацията:


               

3.2. Списъци
—            Форматиране на номерацията


                   

3.3. Списъци
  -       неномерирани – онделните редове са отбелязани с различни символи
Home / Paragraph / Bullets

4. Многоколонен текст
- Page Layout / Columns                 

5. Изчисления в таблици
                            Table Tools / Layout / Formula


                       
СТИЛОВЕ И ШАБЛОНИ В ТЕКСТОВИ ДОКУМЕНТИ

1.       Стилове
2.       А) Същност  – сбор от създадените при форматирането характеристики, които са били запазени под дадено име.
3.       Б)  Видове стилове:
Ø  стилове за параграфи – прилагат се към цели параграфи и включват всички характеристики на форматирането на параграфите – шрифт, разстояние между редовете, отстъпи, табулации, рамки и др. Зададения по подразбиране стил е Normal.
Ø  стилове за знаците – включват форматирането, което се прилага към отделните знаци – шрифт и размер, подчертаване, потъмняване и т. н. Няма стил по подразбиране за знаците. Стилът на знаците е допълнение към вече съществуващо форматиране на текста.

       2. Присвояване на стил към текст
              1. Текстът се маркира.
2. От панел Styles на меню Home се избира стил.
3.От Change Styles може да се промени схемата на стила
4. Визуализиране на имената на стила.
 - Натиска се Shift + F1.
 -  Щраква се върху текста, който ни интересува и се появява информацията.
4.       Създаване на нов стил
·         От показалеца на панела Styles се показва допълнителния прозорец със стилове. В долната му част се намира бутонът за създаване на стилове

                        
                                 


4.1.  Шаблони на  текстови документи
А) Същност - Шаблоните се използват, когато трябва да се създават и обработват текстови документи с точно определена структура – автобиографии (CV), визитни картички, формуляри и т. Н
Ø  Шаблонът след стартиране създава копие на себе си. Той се записва с разширение .dotx (или .dotm, ако се използват макроси). След като бъде създаден и съхранен шаблон с определено оформление за страница, шрифтове, полета, стилове, той може да бъде попълнен с информацията, специфична за конкретния документ и може да се съхрани отделно от шаблона с разширение .docx (или .docm).

4.2.  Шаблони на текстови документи
Б) Използване на готов шаблон.
       Използването на готов шаблон става
   от File -> New. Готовите шаблони са
   структурирани в отделни групи за
   по-лесното им намиране. Вдясно се
   вижда зона за преглед на избрания
    шаблон. След като се изтегли,
    шаблонът се зарежда.
В)  Създаване на шаблон.
Създаване на шаблон.
       Документът най-напред се създава с изглед и форматиране, каквото желаем, а след това се записва в подходящия формат. Записването може да стане от File -> Save As, като в полето File Type се избира форматът или от File -> Save & Send -> Change File Type, като се избира към коя група формати да причислим документа.

5.       Тема
А) същност, прилагане
       Темата на компютърен документ е съвкупността от унифицирани дизайнерски елементи – цветове, шрифтове и графики, които определят външния вид на документа.
       Може да се използват готови теми от Page Layout -> Themes
Б) промяна на тема
       Промяна в цветовата схема става от Page Layout -> Colors, на шрифтовете – от Page Layout -> Fonts, а на ефекти (контурни линии, запълващи конструкции, графики, фигури, картини и т .н.) – Page Layout -> Effects.